Členstvo a poplatky

POPLATKY

Poplatky za tanečné hodiny sa platia paušálne, v závislosti od jednotlivých krúžkov:
– mesačné poplatky (krúžky ktoré sú 2 a viackrát do týždňa) je nutné uhradiť najneskôr do 1. lekcie v novom kalendárnom mesiaci
– štvrťročné poplatky (krúžky ktoré sú jedenkrát do týždňa) je nutné uhradiť najneskôr do 1. lekcie daného kurzu

Poplatok za kurz je nevratný, výnimku tvoria len vážne dlhotrvajúce zdravotné problémy.
Pri žiadosti o vrátenie časti členského poplatku vyhovieme len tým žiadostiam, ktoré majú svoje vážne opodstatnenie, prípadne sú podložené lekárskym potvrdením.
Nezaplatením členského príspevku po predchádzajúcej písomnej výzve v dodatočnej lehote 15 dní dochádza k zániku členstva.

V prípade jednorázového vstupu je poplatok 8€ / lekcia.
Mesačné poplatky pri kurzoch 2x týždenne (30-40€/mesiac)
Trojmesačné poplatky 1x týždenne (50€/11 lekcií)


• Tanečná škola VIVA si vyhradzuje právo na nasledovné zmeny v kurzoch:
– zmena tanečnej sály
– zastúpenie lektora v odôvodnených prípadoch
– zrušenie hodiny pri neočakávaných situáciách
V prípade zmien budú účastníci kurzu informovaní e-mailom alebo telefonicky a v prípade zrušenia hodiny z dôvodu – neprítomnosti lektora, bude poskytnutý náhradný termín.

• Tréningy v čase školských prázdnin a štátnych sviatkov NIE SÚ.  Pokiaľ sa daný lektor s členmi skupiny resp. ich zákonným zástupcom výnimočne dohodne ináč, tanečné hodiny môžu byť aj počas prázdnin.

Workshopy – úhrada poplatku je vopred a je vratná v plnej výške do termínu prihlášok. Po termíne prihlášok je sotnopoplatok 50% a 24 hodín pred začiatkom 100%.

* Cenník platný od 1.9.2022